Kaebuste esitamise ja lahendamise kord

A. Üldised nõuded

-  vastatakse mitteanonüümsetele kaebustele
-  vastatakse üksnes kaebuse esitanud  inimesele, keda teenindati OÜ Medendi poolt ( v.a seadustega ettenähtud juhtudel)
-  kaebuse (pretensiooni) tekkimisel on töötaja kohustatud pöörduma struktuurüksuse vastutava töötaja poole
-  kaebuse esitamisest  informeeritakse  alati OÜ Medendi juhatajat
-  kõik kaebused ja avaldused registreeritakse ning säilitatakse juhataja juures 
- kirjaliku (elektroonilise)  kaebuse esitamisel tagatakse vastamine ühe nädala jooksul  

B. Kaebuste registreerimine
- kõik kaebused (avaldused) ja vastused registreeritakse (säilitatakse) juhataja juures
- suulise kaebuse puhul, lisaks kaebuse esitaja isiku (kontakt) andmetele lisatakse juurde kokkuvõte kaebuse  ja vastuse sisust   (koostab vastutav töötaja). Soovi korral tagatakse kirjalik vastamine.  

C. Suulise kaebuse lahendamise kord
-  kaebus edastatakse  struktuurüksuse vastutavale  töötajale, kes organiseerib  vastamise.  Vastavalt kaebuse olemusele kaasab Ta selleks teisi töötajaid   

D. Kirjaliku (elektroonilise) kaebuse lahendamise kord
- olenevalt kaebuse sisust esitatakse lahendamiseks vastutavale töötajale, kes algatab vajadusel üksusesisese juurdluse või tagab kohese vastamise 
- vastutav töötaja  korraldab seletuskirjade võtmise kaebusega seotud töötajatelt  ning organiseerib  juhtumi arutelu juhataja  osavõtul (juhataja, vastutavad töötajad)  - pärast arutelu koostatakse vastus, mis saadetakse tähitult (elektrooniliselt) kaebuse esitanud inimesele. Arutelule, olenevalt probleemi olemusest võidakse kutsuda osalema ka kaebuse esitaja ( siis kui ollakse  avaldatud selleks soovi) 
- vastutav töötaja on kohustatud kaebuse esitajat informeerima võimalusest pöörduda SM ravikvaliteedi komisjoni või EHK poole olenevalt kaebuse sisust   E. Kõigil OÜ Medendi patsientidel/klientidel  on õigus esitada kaebust  või arvamust ka anonüümselt. 

Kaebusi saab esitada
OÜ Medendi,  e-post: info@medendi.ee, telefon: 6525434 mob. 53443849
Eesti Haigekassa Harju osakond, e-post: info@haigekassa.ee, telefon 16363, välisriigist helistades +372 669 6630.
Harju Maavalitsus,  e-post:info@harju.maavalitsus.ee , telefon 611 8640.
Terviseamet,e-post: kesk.terviseamet.ee, telefon: 6943500